کاش مرا

تحریم کنند!
خسته ام از این 
عشق های وارداتی...
http://www.uplooder.net/img/image/4/52c0ead201df54a7658245c93c0201d7/151.jpg