هیئت برای من

حکم آن تکه چوبی را دارد

که در دل اقیانوس گناه

سفت چسبیده باشم.

و چیزی آنطرف تر از

یقین می گوید.

روزی مرا می رساند

به ساحل کربلا

http://www.uplooder.net/img/image/83/1ae57dc1bf3cef309f8026c164dc7edf/110.jpg