http://www.uplooder.net/img/image/79/64f8a27d9a895aa1f715e828562c1cc3/134.jpg

 

غدیر

پشت سر

و پیش رو محرم است

من میان

این دو واقعه هنوز

بی تعارف از خودم

سوال می کنم

در زبان که هیچ!

سبک زندگی من

غدیری است؟

یا سقیفه ایی؟

زندگی من

پوشش و نماز و شادی ام

غصه ها و بازی ها و خلوتم

بنی امیه ایی است؟

یا شبیه خاندانِ

 عصمت و طهارت است...؟

جواب روشن است و تلخ

پیک بود

گفت حسین

کوفیان زبانشان

با شماست ولی

ولی همان و...

نیزه و سر و

شهرها 

یکی یکی

همان...