الو

آمریکا

ببخشید

ما هیچ غلطی

نمی توانیم بکنیم!

شما زحمت

نکشید...

http://www.uplooder.net/img/image/82/229bf6acc7fd5319d80fd37b80f7ceb3/_________________119.jpg