شهادت

رفتنی با عزت است

و جز این

هرچه دیگر باشد

ذلت است و خواری...

http://www.uplooder.net/img/image/92/9b4542d2f0f13a697b01a6ce943adbd6/118.jpg