شهادت نام گرفت
وقتی خدا کسی را کشت
 از شدت عشق!

http://www.uplooder.net/img/image/90/4f7ce39b0f48fe7492ed8b6cefd9c24a/116.jpg