عاشق شبیه معشوق می شود
و تو از بس عاشق مادرت بودی
درب خانه ات را سوزاندند!

http://www.uplooder.net/img/image/10/894e5b510b58be233c6c2313032bcc9e/_______________________________.jpg

برای دریافت فایل لایه باز بر روی کلمه einmim کلیک کنید .